29.03.2013

İlk İnsandan Biz Türklere


Türkish family finland Japan relation with Turks human history is a lie real history
Dünyadaki kara parçası yaklaşık 180 milyon yıl önce bir bütün halindeydi. Bütün şeklindeki bu kara tabakası, erimiş magma üzerinde yüzer durumdaydı ve sonra parçalanarak kıtaları meydana getirdi. Bu kıtalar üzerindeki İlk insan, Doğu Afrika'da 2,5-1,8 milyon yıl önce yaşadı. Büyük kemikli, geniş ve düz yüzlüydü. Gelişim sürecinde Afrika sınırları dışına çıkan ilk insanlar ayakta kalma ve keşfetme iç güdüsüyle göçer duruma geldiler. Yapılan bu göçler çeşitli uygarlıkların, kültürlerin ve soyların oluşumuna yol açtı…

Bundan aşağı yukarı 30 bin yıl önce, yeryüzünde bulunan taşıllara göre, yalnızca 3 - 4 ana soy vardı. Bu, Yontma-Kabataş (Paleolitik) Çağı'nda, biz Türkler yoktuk. Binlerce yıl bu ana soylar karıştı, bir sürü kırma türler çıktı, sonra gelenler yerli yerine oturunca, belli özellikli 8-10 ana soy oluştu. Bunlardan yalnızca ikisi biz Türkleri ilgilendirir:

Avrasya'da Ural Dağları'nda yaşayan Ak Brakisefal soyla (ki yanlışlıkla "Alp-Alpin" adı takılmıştır), bir de Asya'nın Sibirya ucundan Baykal Gölü ile Tanrı dağları'na doğru uzanan geniş bölgede yaşayan AMERİNDLER. Diğer bir deyişle, Asya'da yaşayan Kızılderili soyu; bakır tenli, biraz çekik gözlü, orta başlı (mezosefal) kişiler.

Amerika kıtasında bugüne değin 20-30 bin yıl öncelerine ilişkin güvenilir hiçbir kişi taşılı (fosili) bulunmamıştır. Şimdiki Kızılderililer'in ataları (Amerindler) o çağlarda Doğu Asya ile Sibirya'da yaşıyorlardı. Kalan izlere göre ancak M.Ö. 40000- 30000 yıllarında Bering Boğazı yoluyla Amerika'ya göçler başladı. İşte, bu iki ana soy, biz Türkler'in "ana ve babası"dır.

Bu iki ana soy, 6000 yıl arayla iki kez karışmıştır; biri doğuya, diğeri batıya göçleri sırasında. İlki Tunç Çağı'nda olmuştur, D.Ö. 8000lerde. Urallı Alp'ler olasılıkla çoğunluktaydı ve karşılaşma, Aral gölü dolaylarında gerçekleşti. Yeni doğan kuşak, her yerde olduğu gibi, kırmaydı. Ancak binlerce yıl iç evlenmeler sonucu genler duruldu ve sonuçta yepyeni bir soy oluştu: ÖN-TÜRK'ler ( ki sonraları bunlar eyge uygarlığında çığır açacak bir kuşaktır.) İkinci karşılaşma ise, D.Ö. 2000'lerde olmuştur. Bu kez Asyalı Kızılderililer çoğunluktadır. (Baykal Gölü ile Tanrıdağları'na dek göçen Urallı Alp'lerden oluşan ufak bir küme.) Bu çağdaki karışmadan doğanlar, sonradan genleri durulunca, günyıla "İLK-TÜRK"ler olarak geçmişler ve daha sonra Hunlar, Uygurlar, Aparlar (Avarlar) olarak tarih sahnesinde yerlerini almışlardır.
Moğollar ise, asıl adları "Şevey" olan ayrı bir soydur. Gerçi bir soyları (anaları, babaları) Asya Kızılderilileridir ancak, evlenmeleri Alplerle değil, Çinde'ki SİNİD sarı ırktan budunlarla olmuştur. Asya'da Kızılderili kalmayınca Sibirya ormanlarını bu "Moğol", diğer bir adla Şeveyler doldurmuştur. Türklere komşu olarak giyinişlerini, silahlarını, birçok geleneklerini Türkler'den almışlardır. Uygur-Şato Türk soyundan olan "Börütegin evgili" başlarına geçince Ergenekon Destanı'nı benimseyip kendilerini yulunmuş budun gibi görmüşlerdir. Cengiz Han bu soydandır.

Ön Türkler, Orta Doğu'ya, Mezepotamya'ya göçüp, insanlığın ilk gerçek uygarlığını kurmuşlardır: Sümerler, Elamlar (D.Ö. 4500-2700). Bir kolları olan Ön-Hititler Anadolu'ya girmiştir. Ön Hititler (2700-2000), Nezik-Hititler 2000 yılında Anadolu'yu alırlar. Bunlar Türk değil, Ön Cemrendir (Almanların Atası) ve Asya’da Ön-Hitit Uygarlığı'nı üstlenirler.

D.Ö. 1000'de bir karmaşa doğar Budunlar Göçü. Anadolu'ya Sümer'den göçüp de Ege'ye yerleşmiş olan Lidler/Turskalar denizci olur. Bir kol Kuzey İtalya'ya yerleşir ve E-Türksler meydana gelir. Bir başka Turska kolu Atlas Okyanusu'na açılır ve Meksika'nın Vera-Cruz körfezine çıkarak Olmek Uygarlığı'nı kurar. Aztek, İnka, bunların devamı niteliğindedir.


Mezepotamya'daki Ön-Türk Sümerler ne olur?

D.Ö. 2000'lerden sonra, Güney'den akın akın gelen Sami (Semitik) göçleri altında bozulup, silinirler. Yalnızca bir bölümü göçerek SU-K adıyla Kuzey'e, Kafkaslar'a, Karadeniz'in kuzeyine yayılırlar: Saka-İskitler. Bir başka kol ise Orta Asya'ya Türkmenistan'a, ötesi Tanrıdağları'na oradan da Çin'e uzanır! Orta Asya'nın içlerine çekilenler ŞU Krallığı'nı kurarlar. Büyük İskender'le savaşırlar. Bunların bir kolu Çin'e girerek "Çu-Çu" adındaki ilk Çin uruğu olurlar.

İlk kez Ön Türk / İlk Türk birlikteliği ise, Göktürk İlkutu içinde gerçekleşir. Özet ile bakacak olursak Türklerin geçmişte ilk görünüşleri, bundan 8 - 10 bin yıl öncedir. Kızılderililer bizim büyük büyük atalarımızdan biridir. Ancak yaklaşık 22 bin yıl önce Amerika kıtasına geçenlerin bizleri bilmemesi doğaldır. Onların kullandığı Türkçe dili 22 bin yıl öncenin Türkçe dili olabilir ve süre içinde dil değişmiş olabilir. Ancak gelenekler saklı kalır. Sözgelimi Altay Türkleri, kişinin onuru ile gücünün saçında olduğuna inanırlardı. O nedenle yağısını (düşmanını) öldürdüğünde, "İşte senin gücünü ve onurunu elime aldım." anlamında kafa derisini yüzerlerdi. Çocuk doğduğunda çadıra ilk gelenin adı ona konulurdu. Bu gibi gelenekler Amerika Kızılderilileri arasında süre gitmiştir. Bizim büyük atalarımız Alplerle - Kızılderililerin karışımı olan Ön Türkler ile İlk Türklerdir.

Sümerler - Elamlar Türklerden kopup gelme, ilk Türklerden, Uygurlar - Hunlar ile Avarlar ise Orta Asya'dan kalan Ön Türklerle, Alp ile Kızılderililer'in karışımıdır. Sümerlerle, Uygurların aralarında 2500 yıl süre ayrılığı vardır. Sümer Türkçesi de Orta Asya Türkçesi'nden uzun yıllar ayrı kalmıştır. Kendi içinde ayrıca gelişmiştir. Anadolu'da Grek, İtalya'da Roma Uygarlığı'na katkıda bulunan Turskalar ile E-Türksler; Ön Türk soyudur. Avrupalılar'dan önce Atlas Okyanusu'nu geçip Meksika ve Orta Amerika'da Olmek ve belki de İnka, Maya, Aztek Uygarlığı'nı kuran çekik gözlü, bakır tenli topluluklar Turskalar, diğer bir deyimle bizim büyük atalarımız olabilirler.

Meksika'da gelişen Maya Uygarlığı ile Kuzey Amerika'daki Kızılderililer'in yakınlığı da ilginçtir. Bering boğazını bundan yaklaşık 22 bin yıl önce geçen Kızılderililer, Orta Asya'daki yaşantılarını geliştirememişlerdir. Yalın, doğu ile içi içe yaşamı sürdürmüşlerdir. Oysa, bundan yaklaşık 3 bin yıl önce Orta Amerika'ya Sümer'den Mezepotamya'ya göçen Turskalar, Sümer Uygarlığı'nı Orta Amerika'ya taşımışlar ve orada onu geliştirerek Maya ile Ulmek uygarlıklarını oluşturmuşlardır. Maya ile Kızılderili soydaştır. Ancak, bunu bilmeyerek yaşamışlardır. Mayaların uygarlığı İspanyollarca, Kızılderililerin kökü ise Amerikanlılarca (İngiliz barbarlar) kazınmıştır.


Asya'dan Amerika'ya Göç ve Kızıldereliler

Amerika Kızılderilileri'nin Sibirya’dan gelerek Bering Boğazı'nı geçmek suretiyle Yeni Kıta'ya yerleştiklerini ilk defa 1589 yılında Jesuit misyonerlerinden Jose de Acosta tarafından yazmıştır. Daha sonraki yıllarda bu teoriyi kanıtlamak için birçok bilimsel araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.

Buzul Çağı'nın en şiddetli döneminde, MÖ 40000-30000 yıllarında, dünyadaki suyun önemli bir bölümü büyük kıtasal buz katmanları halindeydi. Bunun sonucunda, Bering Denizi bugünkü düzeyinden yüzlerce metre daha aşağıdaydı ve Asya ile Kuzey Amerika arasında, adına Beringia denilen, bir kara köprüsü oluşmuştu. Beringia'nın en geniş döneminde 1.500 kilometre kadar olduğu sanılıyor. Nemli ve ağaçsız bir tundra olan bölge, otlar ve diğer bitkilerle kaplıydı ve bu da ilk insanların yaşamak için avladıkları büyük hayvanları çekiyordu.

Kuzey Amerika'ya ilk erişen insanlar, yeni bir kıtaya ayak bastıklarını büyük ihtimalle bilmiyorlardı. Herhalde, atalarının binlerce yıldır yaptığı gibi Sibirya kıyılarında av peşinde koşuyorlardı ve sonra da kara köprüsünü aşmışlardı.

Alaska'ya geldikten sonra ilk Kuzey Amerikalıların buzullar arasındaki geçitleri aşarak şimdi Birleşik Devletler'in bulunduğu güney bölgelerine ulaşmaları için binlerce yıl daha geçmesi gerekti. Kuzey Amerika'da ilk yaşam kanıtları günümüzde de bulunmaya devam ediyor. Ancak, bunların çok azının MÖ 12000 yılından daha eskiye ait olduğu kesinlikle kanıtlanabiliyor; sözgelimi, yakın geçmişte Alaska'nın kuzeyinde bulunan bir av gözetleme yeri yaklaşık bu tarihlerden kalma olabilir. 1930'larda New Mexico'nun Clovis kentinde bulunan, özenle yapılmış taş ok uçları ve diğer bazı eşyalar da Amerika'ya ilk ayak basanların mamut cinsi büyük hayvanları avlayarak geçinen Doğu Asya'lı avcılar olduğunun ip uçları olarak değerlendiriliyor. Zaten Amerika kıtasında 20-30 milyon yıl öncesine ait hiçbir insan fosili bulunmaması da bu göçü kanıtlar niteliktedir.

Kuzey ve Güney Amerika'da belirli yerlerde benzeri eşya bulunması da, Batı Yarıküresi'nin büyük bir kesiminde yerleşimin MÖ 10000 yılı öncesinde gerçekleşmiş olabileceğini göstermektedir.

Anılan dönemde mamutlar yok olmaya ve onların yerini, ilk Kuzey Amerikalıların temel besin ve deri kaynağını oluşturan, bizonlar almaya başladı. Zamanla, gerek aşırı avlanma gerek doğa olayları nedeniyle, pek çok av hayvanı türü yok oldu ve ilk Amerikalıların beslenme kaynağını gittikçe artan ölçüde bitkiler, yemişler ve tohumlar oluşturmaya başladı. Giderek, besin için bitki toplama çabaları ve ilkel tarım denemeleri ortaya çıktı. Bu konuda, şimdi Orta Meksika'nın bulunduğu bölgedeki Kızılderililer (Native North Americans and/or Indians) öncülük ettiler ve belki de MÖ 8000'den başlayarak mısır, kabak ve fasulye yetiştirdiler. Bu konuda edinilen bilgi ve deneyim yavaş yavaş kuzeye doğru yayıldı.

MÖ 3000'e gelindiğinde, New Mexico'nun nehir vadilerinde ilkel bir mısır türü yetiştirilmeye başlanmıştı. Bunun ardından sulamanın ve MÖ 300 dolaylarında da köy yaşamının ilk belirtileri görüldü.

M.S'ki Dönem’de Güney Arizona ve Meksika’da 2 Ayrı Yerleşik Tarım Topluluğu ortaya çıktı. Mogollan ve Hohokam adlı bu Topluluklar’ı birkaç Yüzyıl içinde, Colorada Platosu’nun Kuzeyi’nde Sepetçilikle uğraşan Pueblo ve Anasazi Kültürleri izledi. Bugün Arizona'da Phoenix kentinin bulunduğu yöreye yakın yerleşim birimlerinde, top oynamak için alanların ve Meksika'da bulunanlara benzeyen piramit biçimli kümbetlerin yanı sıra kanal ve sulama sistemleri kuran Hohokam'lar yaşıyordu. Hohokam yerleşimlerinin bulunması o dönemlerde arkeologları şaşırtan bir gelişmeydi. Daha sonra o bölgede binlerce Hohokam yerleşimi daha bulundu. M.Ö 300 yılında tarımla uğraşan Hohokamlar, Meksika'dan Güney Arizona'ya göç etmiş ve Gila-Salt Nehirleri'nin kıyılarında köylerini kurmuşlar, daha sonra da sayıları artınca Gila-Salt'ın merkezine doğru yayılmışlardı. M.S 200 yılında birkaç Hohokam kabilesi, Tuscon Havzası'na göç ederek yeni yerleşimler oluşturdu.

Hohokam yerlileri bitki liflerinden ve hayvan derilerinden basit kıyafetler yapmaktaydılar. Ayaklarını korumak için sandaletler giyer, kışın soğuktan korunmak için panço benzeri güderi kıyafetler giyerken üzerlerine de battaniye alırlardı. Genel olarak tarımla uğraşan yerliler, önceleri doğal yiyecekler yerken zamanla yabani bitkiler ve hayvanlarla da beslenmeye başladılar.

Ortalama olarak M.Ö 40000-30000 yıllarında göçlerle Yeni Kıta ulaşan topluluklar zaman içinde Olmek, Aymara (İnka), Maya, Toltek, Hohokam, Mogollan, Adenan, Anesazi, Aztek gibi uygarlıkları kurarak bugün de bildiğimiz Pueblo'lar, Hopi'ler gibi birçok kabilenin atası olmuşlardır.

Kısaca özetlemek gerekirse;

"TÜRK'ÜN KİMLİK CÜZDANI"

Adı: Türk
Soyadı: Alp-Turanid
Doğum Yeri: Hem Seyhun – Ceyhun nehirleri arası hem de Altay – Tanrıdağ yaylaları
İkametgâhı: Türkistan, Kafkaslar, İdil – Ural ve Türkiye ile Balkanlar.
Ana – Babası: Alp (ak tenli) ve "Asya" Kızılderilileri (Bakır tenli Turanid'ler.)
Oğulları: Kıbrıs/Batı Trakya/Balkan Türkleri, Azerileri, Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Uygurlar, Altaylılar, Yakutlar, Kıpçaklar, Tatarlar, Başkurtlar, Kerküklüler, Gaga (gök) Oğuzlar, Tuva ve Şor'lar…
Akrabaları (Amca Çocukları gibi ): Macarlar, Finler, Kızılderililer, Japonlar.
Dili: Ural – Altay dil grubundan Türkçe ve bunun lehçeleri.
Eşkalleri: En sık rastlanan tip; orta boylu, beyaz-buğday benizli, yuvarlak başlı (brakisefal), adaleli yapılı, badem gözlü. (Türkiye Türklerinde düz %40.49, Hafif kıvrımlı %41.32) Göz rengi; kestane – ela. Saç rengi; Kestane ya da kara (Başka renklere rastlansa da baskın olan renkler bunlardır.)


"KIZILDERİLİ'NİN KİMLİK CÜZDANI "

Adı: Hintli – İndian (Kolomb'un tanımlaması), Kızılderili (red skin, Peau-Rouge), Amerindian. Nativeamerican
Soyadı: Turanid
Doğum Tarihi: Kuzey Doğu Asya / Sibirya, daha sonra Kuzey Amerika ve Güney Amerika.
İkametgâhı: Kuzey, Orta ve Güney Amerika, Karaip Adaları ve Sibirya'da çok ufak 1-2 topluluk (Paleo-Sibiryenler, belki Tuva'lar)
Dili: 5 ana dalda toplanan 2000 kadar lehçe. Çoğunluğu Türkçenin de bağlı olduğu Ural – Altay dillerinin özellini taşıyor ( Agglutinant yani yapışık ekli). Çok ufak bir kısmı (Otomi Kabilsi) Çince gibi tek heceli. Özellikle Aztek, Maya, Olmek ve İnka uygarlıklarının parladığı bölgelerde 320 kadar Türkçe kelime tespit edilmiştir.
Akrabaları (Yeğen gibi): Türkler, Moğollar, Çinliler.
Eşkalleri: Çoğunluk; cilt rengi, kızıla çalan bakır tenden koyu esmer ve yeni meşin sarısına kadar çeşitli renkler. Göz; hafif çekik ve kara. Saç; kara ve düz. Surat; çıkık elmacık kemikleri, keskin burun ve köse. Kafatası; orta (mezosefal) ve yuvarlak (brakisefal). Boy; orta.
Azınlık; Meksika ve And dağları (Peru) uygarlıkları bölgesinde, üst tabaka ve bazı "rahip-derviş" kimlikli efsanevi şahsiyetler: Ak tenli, sakallı ve bıyıklı, kahverengi saçlı.
Orta Amerika (Maya'lar); diğer Kızılderililer gibi fakat kısa tıknaz ve iri burunlu. Güney Amerika; Polinezyalılar ve Malezyalıları andıran bir tip. Olmek heykellerinde rastlanan Zenci veya Avustralyalıları andıran bambaşka bir tip.


KIZILDERİLİLER VE TÜRKLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER

DNA YAPISI

Birçok kaynakta bahsi geçen konuyu 25 Temmuz 1998 tarihli Hürriyet gazetesi haberinden alıntı yaparak aktarıyorum.

"Teori kanıtlandı!

Rus bilim adamları, Kızılderililer'in atalarının Altay Dağları ve Baykal Gölü arasındaki Tuva bölgesinden geldiğini kanıtladılar.

Rusya'da yayınlanan İzvestiya gazetesi "Tuva bölgesinde yapılan detaylı genetik araştırma, Kızılderililerin atalarının Tuvalılar olduğunu gösterdi" diye yazdı.(Tuvalar, Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Türk halkı. Tuva'daki arkeolojik kazılarda Göktürkler'e ait pek çok kalıntı bulundu.) Amerika kıtasına ilk insanların 20-30 bin yıl önce Asya'dan geçmiş olduğu zaten biliniyordu. Ancak Kızılderililer ile Asyalılar arasında genetik bağlantılar bilimsel olarak kanıtlanamamıştı. Rus bilim adamları, ABD'de uygulanan Polemaraz zincirleme reaksiyonuyla Kızılderililerin genetik yapısını inceleyince teori, gerçek oldu.

Genetik inceleme

Rusya Bilimler Akademisi Biyoloji Profesörlerinden İlya Zaharov başkanlığında, Moskova ve Tuva Devlet Akademisi'nden altı bilim adamı, Tuva'nın kuzeybatısını araştırmaya karar verdiler. Kızıl kentine 350 km. mesafedeki Kara Hol Gölü kıyısına giderek buradaki göçebe halkı incelediler. Rus bilim adamları, genlerin, anne tarafından aktarılan mitokondrik DNA (mtDNA) kısmı ile ilgilendiler. Çünkü mtDNA, yalnızca kişisel bilgileri değil, ırk kimliğine ait bilgileri de içeriyor.

İnanılmaz benzerlik

Analizlere göre Amerikan Kızılderililerinde dört tip mtDNA (A,B,C,D) var iken, Sibirya halklarında B tipi eksikti. Böylece Sibirya, Amerika kıtasına en yakın Asya bölgesi olmasına karşın, sakinlerinin Kızılderililerin kardeşleri olmadığı belirlendi. Amerikan tipi mtDNA'ların en sık, Tuva halkında bulunduğunu tesbit edildi. Prof. Zaharov çalışmalarını anlatırken, "Tuva'da çadırımıza 80 yaşlarında bir kadın girdiğinde, şaşakaldım. Tıpatıp bir Kızılderili idi. Doğru yolda olduğumuzu daha o zaman anlamıştım" dedi.

Çar da böyle belirlendi

Bolşevikler tarafından 1918'de kurşuna dizildikten sonra gizlice gömülen son Rus Çarı ve ailesinin Urallar'da bulunan kemiklerinin, gerçekten Çar ve ailesine ait olup olmadığı da bu yöntemle belirlendi. Çar II.Nikolay ve ailesi, böylece geçen hafta resmi devlet töreni ile St.Petersburg' da toprağa verilmişti. Bu yöntemin Çeçenistan savaşı sırasında ölen, ancak künyeleri bulunamayan ve tanınmaz haldeki Rus askerlerin kimliklerini tespitinde de kullanıldığı ifade edildi. "KIZILDERİLİ DİLLERİNDE TÜRKÇE KELİMELER

Dil bakımından benzerliğe gelince, bu insanların ayrı ayrı kıtalarda yaşamalarına rağmen aynı dili konuştuklarını belirten Stanford Üniversitesinden Joseph Greenberg, 12 bin yıl önce Amerika’ya yapılan başka bir göç dalgası ile gelen Kızılderili olarak adlandırılan bu insanların daha sonra Güneye doğru göç ederek, bugünkü Orta ve Güney Amerika topraklarına geçtiklerini kaydediyor.

Toplam 600 lehçeden oluşan Kızılderili lehçelerinin ortak büyük kütlesi Atabaşkan Kızılderililerinin dili. Bu dil Altay dillerinden.

Fransız dil bilimci Dumesnil, Kızılderili dillerinde Türkçe'ye benzer 320 kelime tesbit etmiştir. Kızılderililer ve Türkler kitabının yazarı Prof.Dr. Reha Oğuz Türkkan ise araştırmaları sonucunda bu kelimelere 110 tane daha eklemiş. Prof.Dr Mecit Doğru ise İstanbul'da bir Türkoloji kongresinde 60'dan fazla yer isminin benzerliğine dikkat çekmiştir.

Daha ilginç olanı ise çift kelimelerin hem anlam hem de söyleniş bakımından gösterdiği benzerlikler! Mesela Arizona'daki bir beldenin Kızılderililerden kalma adı "Hava-Su" Hem anlam söylenişi aynı hem de "Hava/gök ve su" anlamına gelmekte. Peru'da da "su" kelimesi oldukça yaygın: Kolla Suyo, Kondu Suyu, Ande Suyu gibi.

İnka'ların "Akkapana"sı biz de "ak-kapı". Prof.Dr. Reha Oğuz Türkkan'ın kendi gözüne çarpan benzerlikleriden biri Meksika'da kaldığı bir mahallenin adı olan "Çapultepek" anlamı ise "Çalpulcu Tepesi". Yine bunun gibi "Tepe Huan" da "Tepenin Hanı" anlamına gelmekte.

Bu tip çift kelimelerin benzerliği oldukça önemli. İsveçli Lenguist Prof. Swadesh'e göre, çift kelimelerin benzemesi halinde tesadüf ihtimali sadece birkaç milyonda bir!

Benzer Kelimeler

Kızılderililerde _ Türklerde


Kin _KÜN (Göktürklerde _gün,güneş)
Hataa/Atea _ATA
Kan _KAĞAN
Uta/Uya/Utara _UTAĞ
Çinampas _ÇİÇEK
Kuç _ GÖÇ
Kayuka _KAYIK
İt-zcu-intli _İT, KÖPEK
Hkaz _KEZMEK(Gezmek)
Kuşkuş _KUŞ
Toos _TOZ
Yangi _YENGİ, YENİ
Kazyun _KAYIN (akraba)
Te _DE (ek)
Kuççi/Kiçeeç _KİÇİ/KÜÇÜK
Raş/Naş _YAŞ
Yaşıl _YEŞİL
Kir _KİR
Çakira _ÇAKIR
Tano _TAMU (cehennem)
Tepe/Tepek _TEPEĞ(tepe)
Bire/Pire _ BİR
İg/İk _İKİ
Bas _BEŞ
Yax-Çıran _YILAN
Yokut _YAKUT
Ak_pana _AK-KAPI
Kapakto-kon _ERGENEKON
Aıtıl _İTİL (nehir, göl, deniz)
Yao-tl _YAĞI(düşman)
Tekun/Tokin _ TEKİN/TİĞİN (Eski Türklerde prenslere verilen ünvan)
Dodohişça _ DUDAK
Tamazkal _ HAMAM (Temiz kal)
T-sün _ UZUN
Hogan _ HOPAN, Kerpiç ev
Missigi _ MISIR
Hu _ SELAM
Tete _ DEDE
Türe _ TÜRE, TÖRE
Atış-ka _ ATEŞ
Yanunda _ YANINDA
Aş-köz _ AŞ, YEMEK


Bir de Keçuaca var :

Tuka _ Tükür(mek)
Paku _ Bak/pak
Khapao _ Kaba
Ku _ Ko(mak) Koymak
Kaşa _ Kış
Kul'i _ Kül
Kal'ı _ Kalın
Kasa _ Kes(kesmek)
Tawga _ Tağ(dağ)
Khip-u _ ip
Çur _ Dur
As _ Az
La _ La,Le, İle(ekler)
Mi? _ Mi?
Tu/To _ Su

Kaynakça: Saklanılan Türk Tarihini Aydınlatıyoruz (FB)
Yorum Gönder